نرم افزار دارالزهراء (س)

موسسه آموزش مبلغ دارالزهراء (س)

  • 1393

نرم افزار اتوماسیون اداری جهت ثبت اطلاعات، حضورغیاب، ثبت کلاس و امتحان (حضوری و غیر حضوری)ثبت نمرات، محاسبه شهریه و اقساط، صدور گواهینامه، ثبت نامه و...

تکنولوژی